Klimaatverandering, invloeden en kwetsbaarheid in Europa 2016

De regio’s van Europa worden als gevolg van klimaatverandering geconfronteerd met een stijgende zeespiegel en extremer weer, zoals frequentere en intensere hittegolven, overstromingen, perioden van droogte en stormen, aldus het rapport Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 dat het Europees Milieuagentschap (EMA) vandaag heeft gepubliceerd. Volgens het rapport, waarin de meest actuele trends en prognoses met betrekking tot klimaatverandering en […]

Global Risks Report 2017

Wereldwijd valt er nogal wat te rapporteren inzake trends en ontwikkelingen, kansen en bedreigingen, onzekerheden en risico’s met betrekking tot de staat van onze planeet. Het World Economic Forum publiceerde begin januari haar bevindingen in de twaalfde editie. De resultaten bestuderend kan worden geconcludeerd, dat deze staat zeer zorgelijk is. De mensheid veroorzaakt spanningen, ontwrichtingen en grootschalige vervuiling en verwaarlozing. De kwaliteit van de […]

Rekenkamer onderzoekt 3D

Bron: Gemeente Barneveld. Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand – Komende maand start de rekenkamercommissie in Barneveld een onderzoek naar de risico’s voor de gemeente betreffende de drie decentralisaties in het sociaal domein. Het onderzoek doet de rekenkamercommissie mede op verzoek vanuit de auditcommissie van de gemeenteraad. In het onderzoek gaat de rekenkamercommissie kijken of de gemeente de belangrijkste risico’s betreffende het sociaal […]

Oliegiganten migreren naar duurzame energie?

Het consortium, van energiebedrijf Shell, offshore bouwer Van Oord en energieleverancier Eneco, gaat het tweede nieuwe windpark op zee bij Borssele bouwen en exploiteren. De prijs is 5,45 cent per kilowattuur (kWh).  Het park levert stroom voor 1 miljoen huishoudens (lees ook NOS en Shell). Reeds in 2011 acquireerde Total het bedrijf Sunpower, bouwer en leverancier van hoogrenderende zonnepanelen en timmert aan de weg met innovaties. Total beschikt […]

ISO 27001: Informatiebeveiliging

De aanpak van cybercrime en het creëren van cyber security begint met een planmatige en systematische informatiebeveiliging. De norm NEN-ISO/IEC 27001 ‘Managementsystemen voor informatiebeveiliging – Eisen’ een kader met de eisen voor het implementeren, onderhouden en verbeteren van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties. Ook bevat de managementsysteemnorm voor informatiebeveiliging de voorschriften voor de beoordeling en behandeling van […]

Kabinet schetst route naar CO2-arme energievoorziening

Rijksoverheid | 7 december 2016 “De Energieagenda die vandaag door minister Kamp van Economische Zaken is gepresenteerd, geeft aan hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. In de energietransitie stuurt het kabinet op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Daarbij is het belangrijk dat de investeringen die de komende jaren in Nederland worden gedaan, passen […]

PPS voorwaarde voor Groei en Ontwikkeling

Bron: TNO. Van een fietspad dat zonne-energie omzet in stroom tot een topbedrijf als ASML. Of een conglomeraat aan bedrijven rond het Holst Center voor flexibele en printbare elektronica. In heel Nederland zijn dergelijke initiatieven tot stand gekomen dankzij investeringen in innovatie door zowel overheden, kennisorganisaties als bedrijven. Publiek-private samenwerking is de link tussen fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en de […]

Klimaatverandering bedreigt wereldvrede

Bron NOS, Generaal Middendorp De klimaatverandering leidt tot conflicten en oorlogen, tot grote vluchtelingenstromen en het voedt extremisme. Het hele conflict in het Midden-Oosten is terug te voeren op het klimaat dat in razendsnel tempo verandert. Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp zei tijdens een congres in het Vredespaleis dat er geen stabiliteit kan zijn, zonder dat er klimaatveiligheid is. “Miljoenen mensen zijn of zullen […]

Stad in het nieuwe klimaat

Bron: Kennisportaal Ruimtelijke adaptatie | 16 november 2016 Veel steden en waterschappen zijn bezig met de vraag: hoe houd je het water langer vast in de stad? Hoe voorkom je dat de riolering overstroomt? Zo zijn Dordrecht, Amsterdam en Rotterdam bezig om tuinen en daken van mensen een waterbergingfunctie te geven. Er zijn veel andere goede voorbeelden. Soms komen ideeën […]

Nationale klimaatadaptatiestrategie ‘Aanpassen met ambitie’

Rijksoverheid | 2 december 2016 De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de nationale klimaatadaptatiestrategie ‘Aanpassen met ambitie’. In nauw overleg met andere overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, natuurorganisaties en bedrijven is in kaart gebracht hoe Nederland zich kan aanpassen aan klimaatverandering. Te denken valt aan de verwachte toename van extreme weersomstandigheden, zowel in aantal […]

Nieuw Overzicht Klimaatverandering

Klimaatverandering begint tot burger, media en politiek door te dringen. Was het aanvankelijk een wetenschappelijke discussie, sinds begin 2015 raakt het in een stroomversnelling en worden de gevolgen én de urgentie voor aanpak steeds duidelijker. Onze publieke waarden en belangen komen onder druk. Jack Kruf, heeft vanuit diverse nieuwsbronnen – betrokken wetenschappen, onderzoeksinstellingen en koepelorganisaties – een selectie gemaakt (2015 en […]

Nieuw Overzicht Decentralisaties

Eric Frank en Jack Kruf hebben een overzicht samengesteld van publicaties inzake de decentralisaties in het sociale domein in de afgelopen twee jaar. Dit overzicht belicht diverse perspectieven vanuit rijk, gemeente, zorginstelling, zorgverzekeraar, koepelorganisatie, wetenschap én praktijk. De bronnen zijn bewust zeer divers gekozen, zodat alle gezichtspunten voldoende belicht worden. De invalshoek van de selectie is het belichten van de kwaliteit van bestuur […]

Overheden en Klimaatverandering

Bron: Arcadis en  Binnenlands bestuur. Overheden onderkennen klimaatverandering, maar doen weinig. Een grote meerderheid van 85 procent van gemeenten, waterschappen en provincies verwacht dat overlast door extreem weer de komende jaren verder toeneemt. Alleen laat een groot deel van die overheden mogelijkheden om te anticiperen op de problemen liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis onder medewerkers van gemeenten, […]

Heijmans om tafel met financiers door probleemprojecten

Bron: Vastgoedmarkt. Als twee infraprojecten ‘niet bevredigend’ worden opgelost, bestaat het risico dat Heijmans niet meer aan zijn bankconvenanten kan voldoen. Om die reden is Heijmans in gesprek met zijn financiers. Analisten houden rekening met een claimemissie. Het beursgenoteerde bouw-, vastgoed- en infrabedrijf uit Rosmalen maakte de problemen bekend in een trading update over het derde kwartaal. Bert van der […]

Tweede Kamer neemt eerste wetsvoorstel over cybersecurity aan

Bron: Nationaal Cyber Security Centrum. De Tweede Kamer heeft het eerste wetsvoorstel aangenomen dat specifiek gaat over cybersecurity. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) regelt de wettelijke taken van het NCSC op het terrein van cybersecurity en de randvoorwaarden voor publiek-private samenwerking. Organisaties binnen vitale sectoren en Rijksoverheid worden daarnaast verplicht om ernstige digitale veiligheidsincidenten te melden bij […]

‘Onze partners verdienen vertrouwen’

Bron: Cobouw Risico’s delen in plaats van verdelen. In de nieuwe modelcontracten van ProRail komt standaard de optie van een mini-alliantie om tegenvallers gezamenlijk aan te pakken. Een weliswaar kleine, maar zichtbare stap om de relatie met de bouw structureel te verbeteren. Daarbij is tweerichtingsverkeer belangrijk. “Er is de afgelopen jaren veel goed gegaan. En waar het misliep, ging het […]

Verbonden partijen: toekomstvast besturen

Door Harry ter Braak. Tegenwoordig zijn verbonden partijen niet meer weg te denken uit het publieke domein. In onze complexe netwerksamenleving hebben organisaties elkaar nodig om de benodigde kennis en expertise samen te brengen en in te zetten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Deze constatering laat onverlet dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de huidige manier waarop verbonden […]

Risico-afkerigheid en de dimensies van Hofstede

Door Jack Kruf. De factor risico-afkerigheid –  risk aversion – kan van grote invloed zijn op hoe bestuurders, managers en medewerkers vraagstukken benaderen en managen. Het bepaalt vaak aard en kwaliteit van het kunnen of willen omgaan met onzekerheden die effect hebben op het eindresultaat. De verschillen tussen mensen, teams, groepen en organisaties blijken vaak groot. Risico-afkerigheid is niet alleen persoonlijk en ingebouwd in […]

Risicobeheersing bij grote Projecten

In 2010 publiceerde Deloitte het rapport ‘Risicomanagement: meer dan de som der delen‘. Een lijvig, compleet en overzichtelijk handboek. Je zou denken dat in zes jaar veel veranderd is, maar niets is minder waar. De wijsheden in deze publicatie zijn nog steeds actueel en direct toepasbaar. Zeker  als het gaat om het voorbereiden, contracteren en managen van risico’s bij grote projecten […]

De Nederlandse sluizensector: in de houdgreep?

Door Jannes Willems & Tim Busscher, 2014, Rijksuniversiteit Groningen Dit betreft een onderzoek dat grondig belicht hoe overheid en private partijen communiceren, wat hun eigen taal is en de eigen kaders zijn. Het onderzoekt met name de leerstructuur van in dit geval de Nederlandse sluizensector: hoe wordt samengewerkt (sociaal kapitaal), kennis uitgewisseld (intellectueel kapitaal) en is het gesteld met de besluitvaardigheid (politiek kapitaal). […]