Verbonden partijen: toekomstvast besturen

verbonden-partijen

Door Harry ter Braak. Tegenwoordig zijn verbonden partijen niet meer weg te denken uit het publieke domein. In onze complexe netwerksamenleving hebben organisaties elkaar nodig om de benodigde kennis en expertise samen te brengen en in te zetten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Deze constatering laat onverlet dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de huidige manier waarop verbonden […]

Risico-afkerigheid en de dimensies van Hofstede

risk-averse

Door Jack Kruf. De factor risico-afkerigheid –  risk aversion – kan van grote invloed zijn op hoe bestuurders, managers en medewerkers vraagstukken benaderen en managen. Het bepaalt vaak aard en kwaliteit van het kunnen of willen omgaan met onzekerheden die effect hebben op het eindresultaat. De verschillen tussen mensen, teams, groepen en organisaties blijken vaak groot. Risico-afkerigheid is niet alleen persoonlijk en ingebouwd in […]

Risicobeheersing bij grote Projecten

screen-shot-2016-10-19-at-21-23-12

In 2010 publiceerde Deloitte het rapport ‘Risicomanagement: meer dan de som der delen‘. Een lijvig, compleet en overzichtelijk handboek. Je zou denken dat in zes jaar veel veranderd is, maar niets is minder waar. De wijsheden in deze publicatie zijn nog steeds actueel en direct toepasbaar. Zeker  als het gaat om het voorbereiden, contracteren en managen van risico’s bij grote projecten […]

De Nederlandse sluizensector: in de houdgreep?

screen-shot-2016-10-18-at-21-41-49

Door Jannes Willems & Tim Busscher, 2014, Rijksuniversiteit Groningen Dit betreft een onderzoek dat grondig belicht hoe overheid en private partijen communiceren, wat hun eigen taal is en de eigen kaders zijn. Het onderzoekt met name de leerstructuur van in dit geval de Nederlandse sluizensector: hoe wordt samengewerkt (sociaal kapitaal), kennis uitgewisseld (intellectueel kapitaal) en is het gesteld met de besluitvaardigheid (politiek kapitaal). […]

De Risico-regelreflex in Beeld

screen-shot-2016-10-18-at-18-33-30

Het overreageren op risico’s wordt risico-regelreflex genoemd. Dit kan onder andere leiden tot dure of overdreven maatregelen die nauwelijks effect hebben. Ze kunnen bovendien onbedoelde bijwerkingen hebben, veel tijd en geld kosten en de keuzevrijheid uiteindelijk beperken. Maatregelen kunnen zijn: nieuwe regelgeving, hogere normen, meer toezicht of extra voorzieningen. Bestuurders die zich bewust zijn van de risico-regelreflex kunnen daar beter […]

Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd

screen-shot-2016-10-13-at-20-58-11

Op vrijdag 14 oktober 2016 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een rapport uit, waarbij het andermaal onderstreept dat het klimaatbeleid in Nederland belangrijke focus en ambitie mist. In feite is het een erg kritisch rapport, dat vanuit het perspectief van risicomanagement door de regering uitermate serieus genomen zou moeten worden. De titel spreekt boekdelen. Het rapport is aangeboden aan de […]

CRO: lid van de management board

unknown

‘Mijn taak is niet het vermijden van risico’, zegt Allegra van Hövell-Patrizi, directeur risicobeheer (en lid van de management board) van Aegon. ‘De functie van chief risk officer heeft wat mij betreft het niveau bereikt waar ze thuishoort. Als lid van de management board participeer ik in alle belangrijke beslissingen. Ik denk dat zeker alle grotere organisaties zich heel goed […]

COSO: Gids voor Fraude Risicomanagement

screen-shot-2016-10-11-at-07-29-01

Door Jack Kruf.  De Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) heeft in samenwerking met de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), The Institute of Internal Auditors en American Institute of CPA’s (AICPA) een geïntegreerd fraude-risicomanagementprogramma ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij tracering, aanpak en beheersing: Fraud Risk Management Guide. . De gids zet de belangrijkste componenten  en instrumenten op een rij die ten behoeve van […]

Vijfde Rapportage TSD: de Praktijk aan de Macht

screen-shot-2016-10-10-at-10-33-42

In haar vijfde (en laatste) rapportage gaat de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) in op de rol van gemeenteraad, de situatie in de jeugdhulp en het perspectief van de burger. De TSD vindt dat een integrale aanpak noodzakelijk is, vanuit het perspectief van de vragen van mensen en de maatschappelijke opgaven. Quote: “We concluderen uit onze gesprekken en de praktijkomschrijvingen dat er over het algemeen waardering is […]

Nederland Digitaal Droge Voeten

screen-shot-2016-10-18-at-22-15-58

De economische en maatschappelijke noodzaak van meer cyber security. Nederland loopt voorop als het gaat om digitalisering van de economie en van de maatschappij. Onze afhankelijkheid van ICT wordt daardoor steeds groter. Daarmee nemen de risico’s toe. Op verzoek van de Cyber Security Raad heeft Herna Verhagen, CEO van PostNL, onafhankelijk onderzoek gedaan naar de stand van zaken in Nederland […]

Aanbestedingsbeleid waterschappen blijkt struikelblok voor dijkinnovaties 

screen-shot-2016-10-18-at-22-24-55

Bron: Waterforum Tijdens het project Floodcontrol IJkdijk is de afgelopen tien jaar voor zestig miljoen euro aan waardevolle innovaties en kennis ontwikkeld. Toch bestaat het risico dat deze technieken op de plank blijven liggen door het aanbestedingsbeleid van overheden en waterschappen. “Er is daar nog een hele wereld te winnen”, stelde dagvoorzitter dijkgraaf Patrick Poelmann van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. […]

Vooruitgang in Kwaliteit Energieproductie?

energieproductie-nederland

Het CBS bericht vandaag Meer hoge en efficiënte windmolens op land met het feit dat Nederlandse windmolens in 2015  ruim 30 procent meer elektriciteit hebben opgewekt dan in 2014. Ze zijn hoger en efficiënter. Mooi. Dat roept het goede gevoel op in het licht van klimaatproblematiek. In contrast hiermee staat dit staat het bericht van datzelfde CBS op 5 september 2016, amper drie […]

Risicomanagement = Verankeren

screen-shot-2016-09-27-at-21-17-36

Risicomanagement heeft veel facetten. Eén daarvan is ‘verankeren’. Verankeren van besluiten, het tot uitvoering brengen van beleidsplannen, het maken van een gedegen en uitvoerbaar financieel ontwerp. Verankeren betekent ook doelen van de organisatie daadwerkelijk verbinden met de drives en inzet van de eigen medewerkers die het moeten doen en het leggen van de verbindingen tussen bestuur, management en burgers. Verankeren is […]

World Risk Report: Logistiek en Infrastructuur!

screen-shot-2016-09-27-at-08-39-58

Door Jack Kruf Het World Risk Report van de Verenigde Naties is een lezenswaardig rapport dat het accent legt op de kwaliteit van infrastructuur en logistiek in geval van rampen. Daarbij rangschikt het landen op de risico’s. In de index zijn 28 componenten meegenomen zoals de potentiële blootstelling voor een ramp (in Nederland met name overstroming) en de kwetsbaarheid als de natuurramp zich voordoet. De laatste […]

De Troonrede van Koning Willem Alexander

the-kings-speech-768x768

In zijn jaarlijkse troonrede, dit jaar uitgesproken op 20 september, gaat Koning Willem Alexander in op het bijzondere krachtenveld tussen onze publieke waarden en de risico’s die op de loer liggen. Hij belicht welke maatregelen de overheid daarop neemt. Governance Connect heeft een art-impression gemaakt in de vorm van een diagram. Daarin wordt de Koning aangeduid met de kleur Royal Purple en zijn […]

De Zeespiegelstijging en ons Deltaprogramma

screen-shot-2016-09-23-at-01-29-48-740x493

Door Jack Kruf. Nederland is een laaggelegen land met veel water (delta). Kwetsbaar dus. Daarvoor hebben we het Deltaprogramma, om ons waterrobuust te maken. Zijn de verwoorde plannen en projecten stevig genoeg om die robuustheid te scheppen? Maken we voldoende geld vrij om onze waarden en vermogens te beschermen? Een korte beschouwing op het Deltaprogramma met focus op het Deltafonds in relatie […]

Over Bescherming tegen de Waterwolf

wolf_of_water_by_8foxie9

Op het Festival der Bestuurskunde op 21 september 2016 sprak deltacommissaris Wim Kuijken. In zijn keynote ‘Grenzeloos besturen. De eigentijds overheid.’ duidt hij op het belang van het centraal stellen van maatschappelijke opgave, de focus op ‘need to have’ en op de noodzaak de langdurige opgave te voorzien van een flexibele strategie, bestuurlijke wendbaarheid en vooral continuïteit in de uitvoering. Dit is […]

Troonrede 2016: Publiek Waarde- en Risicomanagement

Prinsjesdag: Koning spreekt troonrede uit

Door Jack Kruf. Koning Willem Alexander sprak gisteren de Troonrede 2016 uit. Waar gaat de koning expliciet in op risico’s en onzekerheden?  Wat duidt hij als aanpak ervan? Quaterna Publica onderlijnt enkele passages. Het blijkt dat de koning zich sterk richt op benadrukking van onze essentiële en publieke waarden, beschrijft op onderdelen de risico’s van aantasting ervan en duidt waar sprake is van […]

Wees Voorbereid

screen-shot-2016-09-19-at-22-00-11

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) in Genève heeft risico gedefinieerd als het effect van onzekerheid op doelbereiking. Het is evident dat op weg naar het doel de omstandigheden sterk kunnen wisselen. Het is zaak hierop voorbereid en vooral goed uit- of toegerust te zijn. Daarbij is het relevant tevoren te weten hoe de weg eruit kán zien en hoe deze het […]

Bouwtijd Noord-Zuidlijn breekt alle records

screen-shot-2016-09-19-at-21-04-06

Bron: Cobouw. Met ruim dertien jaar bouwtijd breekt de Noord-Zuidlijn alle bouwrecords van de afgelopen eeuw. De bouwfase is nu al fors langer dan andere megaprojecten als de HSL, Betuweroute of Afsluitdijk. Het imago van het project lijdt sinds 2009 (commissie Veerman) nauwelijks meer onder de lange bouwtijd. Veel projecten kennen een lange periode van voorfase en besluit, maar de bouwtijd is […]

‘Inspectiediensten in Nederland niet onafhankelijk’

864x486

Bron: NOS. Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), en oud-voorzitter Pieter van Vollenhoven, die nu de op preventie gerichte Stichting Maatschappij en Veiligheid leidt, hebben veel kritiek op hoe de inspectie is geregeld in Nederland. Ze noemen het traag en niet onafhankelijk. Het voorbeeld staat volgens Van Vollenhoven en Joustra niet op zichzelf: keer op keer zou blijken dat inspecties in […]